Friday, 31 October 2014

တစ္ပါးတည္းေသာ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္( ၁ )

ရွင္ေယာဟန္ ၁၉း၁-၁၈
 ထိုအခါပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကိုယူ၍ ရိုက္ၿပီးမွ၊ .......................................................................
........................................................ထိုသူႏွစ္ေယာက္အလယ္မွာ ေယရႈသည္ ေနရာ က်သတည္း။

ယေန ့တြင္ လူသားစုတရပ္လာံးအတြက္( အၿပစ္သားေတြအတြက္)၊ အေသခ့ခဲ့ေသာလူ၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ရွင္ဘုရင္ဟူေသာ အမွတ္အသားၿဖင့္ အေသခံခဲ့ေသာသူကို ၿပပါဆိုလွ်င္၊ သခင္ေယရႈကို ၿပသရမည္ၿဖစ္ပါ
သည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ယုဒတို ့၏ ရွင္ဘူရင္ဟူေသာ အမည္ၿဖင့္ အေသခံခဲ့ေသာ သခင္ေယရႈသည္ ယုဒလူမ်ဳိးေတြ အတြက္သာမဟုတ္ လူသားမ်ားအားလုံး၏ ရွင္ဘုရင္ၿဖစ္ပါသည္။ ရွင္ဘုရင္ဟုဆိုရာ၀ယ္၊ ကမၻာေၿမၾကီးေပၚက ႏိုင္ငံအသီးသီးကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ ရွင္ဘုရင္ကို ေၿပးၿမင္မိၾကပါသည္။ ကမၻာေၿမ
ၾကီးေပၚက ရွင္ဘုရင္တို ့သည္၊ သူတို ့အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံႏွင့္ သူ ့ႏိုင္ငံတြင္းရွိေသာ လူေတြကို အုပ္စုိးပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
 သို ့ေသာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ရွင္ဘုရင္ဟူေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ အေသခံခဲ့ေသာ၊ ေယရႈသည္၊ ကမၻာေၿမ
ၾကီးေပၚတြင္သာမက အရာရာအားလုံးကို ပိုင္သအုပ္စိုးႏိုင္ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးၿဖစ္ပါသည္။
ထိုရွင္ဘုရင္ ေယရႈသည္၊ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သူၿဖစ္သည့္အတြက္၊ ၍ကမၻာေၿမၾကီးေပၚက အရာေတြကို သူမမက္ေမာပါ။ သူစိတ္၀င္စားသည္မွာ သင္ႏွင့္ကၽြန္ပ္၏ ၀ိညာဥ္ကိုသာၿဖစ္သည္။ သူႏိုင္ငံသည္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံၿဖစ္သည္။ ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံက ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးၿဖစ္ည္။ သူႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လူသားစု တရပ္လုံး၀င္စားႏိုင္ေရးအတြက္၊ သူကိုယ္တိုင္ လူ ့ဇာတိခံယူၾကြဆင္းလာကာ၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ေသာ၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံက ရွင္ဘုရင္ၿဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ထိုရွင္ဘုရင္ကို သာမန္အားၿဖင့္ၾကည့္ကာ ယုဒလူမ်ဳိးေတြ ကားတိုင္တင္၍ ရိုက္သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။သို ့ေသာ္လည္း ထိုအရာက သမၼာက်မ္းစာ
ၿပည့္စုံရန္ အတြက္ၿဖစ္လာပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ၿပန္၍ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက...ေယာဟန္ ၁၉ း ၁ တြင္
 
                            ထိုအခါပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈကိုယူ၍ ရိုက္ၿပီးမွ၊
 
ဟူ၍ပါရွိသည္။ ထိုအၿခင္းအရာသည္ ပိလတ္မင္း၏ ကရုဏကိုေဖာ္ၿပေနပါသည္။ ယုဒလူတို ့ ေယရႈကို ကားတိုင္၍သတ္ရန္၊ ပိလတ္မင္းထံ ေယရႈကို အပ္ေသာ္လည္း၊ ပိလတ္မင္းသည္ လြတ္ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵ
ရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရပါသည္။ ေယာဟန္ ၁၉ း ၁၂
 
ထိုအခါမွစ၍ ပိလတ္မင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုလႊတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေလ၏။ ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ထိုသူကိုလႊတ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကဲသာဘုရင္၏အေဆြ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္လုပ္ ေသာသူမည္သည္ကား၊ ကဲသာဘုရင္၏ရန္သူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။
 

စစ္တိုက္ထြက္မယ္

    ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနၿဖင့္ ဧ၀ံေဂလိဟု ေခၚေသာစစ္ေၿမၿပင္သို ့ ထြက္ရာတြင္ မိမိ
    ကိုယ္ကို ၿပင္ဆင္ထားမႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဘာေတြ၀တ္ဆင္
    ရမည္ဆိုတာကို ၾကည့္ရေအာင္..။ ယခုလာမည့္ စေနေန ့  Bible Study မွာထို အေၾကာင္းကို
    သင္ၾကားမွာၿဖစ္ပါတယ္။  
 
သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို
ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာေျပာအံ့ေသာငွါ
ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ ခံရပ္ၾကေလာ့။
မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊားကို
လည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္ တို႔အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ၾကေလာ့။
ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို၎၊ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ထားကို၎ ယူၾကေလာ့။
                                                                                  ဧဖက္ ၆ း ၁၄ - ၁၇

Rev . Maran Hkun San ( Denver , CO USA )

 

အမည္ခံ ခရစ္ယာန္လား...

 
 
 
 
ေရထဲပလုံဆိုတိုင္း ခရစ္ယာန္ၿဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
 
 

Thursday, 30 October 2014

တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေက်နပ္ၿခင္း..

 
 
 
 
 
 
 ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ေလးကို စြန္ ့ပစ္ထားတာ ဆယ္လေက်ာ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ သို ့ေသာ္လည္း BLOG ေလး
ကေတာ့ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲပါပဲ ...ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းတက္ေနေတာ့ BLOG ကိုလွည့္
မၾကည့္အားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ဘေလာ့ကိုလည္း ဘယ္သူမွ၀င္မၾကည့္ၾကပါဘူးဆိုတာ သိေန
တယ္ေလ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘေလာ့က ဘာမွထူးထူးေတြေထြမွ မရွိတာကိုး။
            ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ blog ေလးမပ်က္သြားပဲ ရွိေနတာကိုက ေက်နပ္မိပါတယ္ ....