Friday, 14 November 2014

ဘုရားသခင္၏ အမည္နာမမ်ား

 
  ဆရာဦးေစာထူးထူး ထံမွရရွိထားေသာ တပည့္ေတာ္စစ္ေမြးထုတ္ၿခင္း ဆိုတဲ့ စာအုပ္သုံးအုပ္ လက္ခံရရွိ
  ခဲ့ပါသည္။ ထိုတပည့္ေတာ္စစ္ေမြးထုတ္ၿခင္း စာအုပ္သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ဖတ္ရန္ သင့္ေတာ္
  ေသာ စာအုပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနနဲ ့ တပည့္ေတာ္အမွန္ၿဖစ္ေရးအတြက္ ဘယ္
  လိုလိုက္နာက်င္းသုံးရမည္ဆိုတာကို ေရးသားထားပါသည္။ ဤစာအုပ္အား ၿပဳစုသူမွာ ဆရာဦးဒီေအာင္ရီ
  ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားထဲမွ အတြဲ(၁)တြင္ပါ၀င္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အမည္နာမမ်ားကို ယုံၾကည္သူ
  အေယာက္စီတိုင္း သိရွိရန္ အလို ့ဌါ ေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္။
 
  ဘုရားသခင္၏ အမည္နာမမ်ား
 • ဘုရားသခင္ကို ( Elohim )ဟု က်မ္းစာတြင္ ၂၅၇၀ ၾကိမ္ပါရွိသည္။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ အဓိပၸါယ္ရသည္။
 • Elyon         တန္ခိုးၾကီးမားေသာ ဘုရား
 • Shaddai     အစြမ္းသတၱိရွိေသာ ဘုရား
 • Olam         ထာ၀ရကာလ၏ အစဥ္တည္ၿမဲေသာ ဘုရား
 • Adonai      သခင္၊ ဘုရား
 • Jehovah    အၾကိမ္ ၆၈၂၃ ၾကိမ္ပါရွိသည္။ ပဋိညာဥ္ၿပဳေသာ ဘုရား။ အမည္ကြဲ(၉)မ်ဳိးရွိသည္။
 • Jireh         ကူညီမစပံပိုးေသာ ဘုရား
 • Nissi         ကၽြႏ္ုပ္ကို ကာကြယ္ေသာ ဘုရား
 • Shalom     ၿငိမ္သက္ၿခင္းကိုေပးေသာ ဘုရား
 • Sabaoth    ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေၿခ ဘုရား
 • Maccaddeschcem      သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေသာ ဘုရား
 • Rohi                        သိုးထိန္းၾကီးႏွင့္တူေသာ ဘုရား
 • Tsidkenu                  ေၿဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရား
 • Shammah                သင္ႏွင့္အစဥ္အၿမဲရွိေနေသာ ဘုရား
 • Raph                       အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစေသာ ဘုရား 
 
                                                                                                     SMT


Saturday, 8 November 2014

ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ၿခင္း သင္ခန္းစာမ်ား


ခ်ီးမြမ္းၿခင္း စာအုပ္

 

ယုံၾကည္သူ ႏွင့္ ေတာ္..တီ တီ.. ေတာ္

ကိုဘဦး တို ့ရြာသည္ ၿမန္မာၿပည္အတြင္း၌ရွိေသာ အလြန္ေခါင္ေသာရြာတစ္ရြာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အလြန္ရိုးသားၿပီး အၿပင္ပန္းဗဟုသုတမရွိၾကပါ။ ထိုရြာရွိရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လယ္ယာ
လုပ္ကိုင္ၿခင္း ႏွင့္ ေမြးၿမဴးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ ၿမိဳ  ့ေပၚသို ့ သြားၿခင္းမွာ အလြန္ရွားပါး၏။ထို ့
ေၾကာင့္ ၿမိဳ  ့ေပၚသို ့သြားေရာက္ၿခင္းမွာ သူ ့တို ့အတြက္အလုပ္ပို တခုဟုသတ္မွတ္ၿပီး၊ ရြာထဲတြင္ ၿမိဳ  ့ေပၚ
သို ့ မေရာက္ဘူးသူပင္ရွိေလ၏။
 
တေန ့တြင္ ကိုဘဦးတို ့ရြာမွ ရြာသားတစ္ေယာက္ၿမိဳ  ့တက္ၿပီး၊ အၿပန္တြင္ ၿမန္မာ့တူရိယာ ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္
ေသာ ႏွဲ တစ္ခု၀ယ္လာပါသည္။ ႏွဲကို ၀ယ္လာေသာလည္း ႏွဲကိုမည္သို ့မႈတ္ရမည္ကို လုံး၀မသိပါ။ ရြာတြင္ ႏွဲ ေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္ႏွင့္ ကိုဘဦးတစ္ေယာက္ ႏွဲမႈတ္ရန္ထြက္သြားေတာ့သည္။ သို ့ေသာ္
ကိုဘဦး သည္လည္း ႏွဲမႈတ္တတ္သည္မဟုတ္ေပ။ ထို ့ေနာက္ ကိုဘဦး ႏွဲကိုယူၿပီး မႈတ္ေသာအခါ.......
ေတာ္..တီ တီ.. ေတာ္ ကလြဲၿပီး ဘာသံမွမထြက္လာ။ ဆက္တိုက္မႈတ္ေနေသာ္လည္း ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္
ကလြဲၿပီး ဘာတစ္ခုမွထပ္မထြက္လာေတာ့ပါ။ သို ့ေသာ္ ကိုဘဦးတို ့ကေတာ့လုံး၀မေလွ်ာ့ပါ။ အားရေအာင္
ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္ လုပ္ၿပီးေသာအခါ၊ ႏွဲအေၾကာင္းတတ္သိေယာင္ၿဖင့္ အာ၀ဇြန္းရြန္ေအာင္ေၿပာဆိုေတာ့
ပါသည္။ ကိုဘဦး ေၿပာၿပီးသိပ္မၾကာ ရြာသားတစ္ေယာက္ထပ္ေရာက္လာခါ ကိုဘဦးကဲ့သို ့ ေတာ္ တီတီ
ေတာ္.. လုပ္ၿပီးသူလည္းၾကြားလုံးထုတ္ပါေတာ့သည္။ ထို ့ေနာက္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ
ခါ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး မရိုးရေအာင္ၾကြားလုံးထုတ္ၾကေတာ့ပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ယေန ့တိုင္ေအာင္ ႏွဲ မႈတ္
တတ္သူတစ္ေယာက္မွ ရြာထဲမွမရွိေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တကယ္တတ္သူမရွိဘဲ တတ္ေယာင္ကား လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။
 
              ထိုကဲ့သို ့ပင္ ယေန ့  သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း...ေတာ္..တီ တီ..ေတာ္ လုပ္ေနေသာ ယုံၾကည္
သူမ်ားရွိစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အမွန္တကယ္နားလည္ၿပီး သမၼာတရားအမွန္ေၿပာေသာသူမ်ားသည္၊ နည္းလာၾကသည္။ တတ္ေယာင္ကား လုပ္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာေပၚလာၿပီး မွားယြင္းေသာ အယူ
အဆမ်ားပါလာသည္။
 
"အတြင္း၌ၾကမ္းတမ္းေသာေတာေခြးျဖစ္လ်က္၊ သိုးေရကိုၿခံဳ၍ သင္တို႔ရွိရာသို႔လာေသာ မိစာၦပေရာဖက္တို႔ကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကေလာ့။"  ( ရွင္မႆဲ ၇ း ၁၅ )
 
                                                                                                            SMT
 

Friday, 7 November 2014

တစ္ပါတည္း ကားတိုင္ေပၚမွာအေသခံေသာ ရွင္ဘုရင္ ( ၃ )

ယုဒလူတို ့သည္ သခင္ေယရႈကိုိ သူတို ့ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရွင္ဘုရင္အၿဖစ္၊ ၿဖစ္မလာေသာအခါ ဘုရားသ
ခင္ကိုလြန္ၾကဴ းေၿပာဆိုသူအၿဖစ္ စြပ္စြဲသတ္မွတ္ၿပီး၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ရိုက္ထားပါဟု ပိလတ္မင္းအားေတာ
င္းဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ဴိ းတို ့သည္ ထိုေခတ္ကကာလက အလြန္ဆင္းရဲက်ပ္တည္းၿပီး၊ ေရာမတို ့၏
လက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္လည္းၿဖစ္၏။ 
          
          ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေၿပာၿပီး၊ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား  
ၿပသေသာအခါ၊ ယုဒလူတို ့သည္ သူတို ့၏ခက္ခဲက်ပ္တည္းေနေသာဘ၀မွ ကယ္တင္ေပးမည့္ ရွင္ဘုရင္အ
ၿဖစ္ အမွတ္မွားခဲ့ၾကပါသည္။ ယုဒလူမ်ဳိးတို ့လိုခ်င္ေသာ ရွင္ဘုရင္သည္၊ ေၿမၾကီးေပၚကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရွင္ဘု
ရင္ၿဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ဤေလာကသို ့ၾကြဆင္းလာၿခင္းသည္၊ ဤေၿမၾကီးေပၚတြင္ သူႏိုင္ငံတည္
ေထာင္ရန္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ အသက္တာမ်ားတြင္လည္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို မိမိတို ့၏ ဤေလာက
တြင္ လိုအပ္ေနေသာအရာမ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းမည့္သူအၿဖစ္ အမွတ္မွားေနၾကပါသည္။ ခရစ္ေတာ္လာရၿခင္း
မွာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ၀ိညာဥ္အတြက္ၿဖစ္သည္ကို အေမွာင္စိတ္က ဖုံးလြမ္းထားေသာေၾကာင့္ ေမ့ေနၾကပါသည္။
ကားတိုင္ေပၚမွာ ရွင္ဘုရင္အၿဖစ္ အေသခံၿခင္းက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဆိုတာ ယုဒလူမ်ဳ ဳိ းေတြ
နားမလည္ခဲ့ပါ။ ထို ့အတူ ယေန ့ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို လိုတရဘုရားကဲ့သို ့ သတ္မွတ္ၿပီး 
ေလာကီအရာမ်ားကို ေတာင္းခံေနၾကပါသည္။ " ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း တရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာ
ရွာၾကေလာ့။" ( ရွင္မႆ     ဲ ၆း၃၃ ) ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ယေန ့ခရစ္ယာန္မ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္ပုံမေပၚ
ပါ။
     
       ေရွးက ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို ့ပင္ ယေန ့ခရစ္ယာန္မ်ား အသက္ရွင္လွ်က္ရွိပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
ယုဒလူတို ့အေၾကာင္း ၿပန္ဆက္ရလွ်င္၊ ပိလတ္မင္းသည္ သခင္ေယရႈတြင္ အၿပစ္မရွိေၾကာင္းကို သိသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ လြတ္ခ်င္ပါေသာ္လည္း ယုဒလူတို ့ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္ေယာဟန္ ၁၉း၈ တြင္ေတြ ့
ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္  "ပိလတ္မင္းသည္ သာ၍ေၾကာက္သၿဖင့္ " ဟုေရးသားထားသည္ကို ေတြ ့ရပါသ
ည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပိလတ္မင္း၏ ဇနီးထံမွ သခင္ေယရႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သိရေသာ အိမ္မက္
( ရွင္မႆ     ဲ ၂၇း၁၉ )အရလည္းေကာင္း၊ ယုဒလူတို ့၏ ေခါင္းေဆာင္တို ့မွ ဤသူသည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရား
သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေၿပာပါသည္ဟု ၾကားရေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ထိုေခတ္က ဂရိနတ္ဘုရားမ်ား
ႏွင့္ ေရာမနတ္ဘုရားမ်ားသည္ လူသားမ်ားတို ့ထံသို ့၊ လူ ့အသြင္ေဆာင္ကာ လာတတ္ၾကသာ္ကို ယုံၾကည္
ၾကေသာလည္းေကာင္း၊ ပိလတ္မင္းေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ပိလတ္မင္းသည္ ေၾကာက္ၿခင္းမွာ သခင္ေယ
ရႈသည္ နတ္ဘုရားတစ္ပါးပါး ၿဖစ္ခဲ့ေသာ္ဆိုသည့္အေနၿဖင့္ ေၾကာက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
                                                                                              
                                                                                          ( ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။ )

Wednesday, 5 November 2014

Sunday, 2 November 2014

တစ္ပါးတည္းေသာ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံေသာရွင္ဘုရင္ ( ၂ )

ပိလတ္မင္းသည္ ယုဒလူတို ့စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ ေယရႈကိုရိုက္ၿပီး လြတ္မည္ဟု ရွင္လုကာ ၂၃း၁၆ အရသိရွိရပါတယ္။ ထို ့သို ့လြတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္မႈမရွိ၊ က်မ္းခ်က္မၿပည့္စုံေတာ့ပဲ၊ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား သည္လည္းလြဲမွားသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို ့ သခင္ေယရႈ လြတ္ေၿမာက္ခဲ့ရွိေသာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ လူသားတရပ္လုံး အၿပစ္ႏြံထဲမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈ လူသားေတြအတြက္ အေသခံမည္ဆိုၿခင္းကို၊ ႏွစ္ၿခင္းဆရာ ရွင္ေယာဟန္က ရွင္ေယာဟန္ ၁း၂၉ တြင္ ဤေလာက၏ အၿပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသူငယ္အၿဖစ္ ခိုင္းႏႈိင္း၍၊ ပေရာဖက္ၿပဳထားၿဖင့္လည္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
 
ထို ့ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ ပိလတ္မင္းထံသို ့ေရာက္၍၊ ရိုက္ႏွက္ၿပီး စစ္သားေတြသည္၊ ဆူးပင္ႏွင့္ရစ္ဦးရစ္(သရဖူ)ကို ေခါင္းေပၚတင္ခံရ၍ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကိုၿခဳံေစခဲ့ၾက၏။ ဤအမႈအရာကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္
ကမၻာဦးတြင္ လူသား အာဒံ အၿပစ္လုပ္ဆာင္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေၿမေပၚမွာ ေပါက္ခဲ့ေသာဆူးပင္မ်ားသည္
(ကမၻာ ၃း၁၈)သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ဆူးရစ္သရဖူ တင္ၿခင္းၿဖင့္ ၿငိမ္သက္ခဲ့ပါသည္။ ထို ့အၿပင္စစ္သားေတြသည္ ရွင္ဘုရင္ေတြ၀တ္ေသာ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကို၊ သခင္ေယရႈကို၀တ္ေစၿပီး၊ ယုဒလူတို ့၏ ဘုရင္မင္းၾကီး အၿဖစ္ေလွာင္ေၿပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို ့ ေလွာင္ေၿပာင္ခံရုံသာမက၊ ရိုက္ပုတ္ၾကပါေသးသည္။ထိုသို ့ သခင္ေယရႈ ခံခဲ့ရေသာ ရိုက္ႏွက္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အတြက္ၿဖစ္သည္ကို သိနားလည္သင့္၏။ ထို ့ေနာက္ ဆူးရစ္သရဖူေဆာင္းၿပီး၊ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကိုၿခဳံထားကာ သခင္ေယရႈကို ယုဒလူမ်ဳိးတို ့၏ ေရွ ့သို ့ထုတ္ၿပၿပီး၊ ဤသူ၌ ဘယ္အၿပစ္မွ မေတြ ့ေၾကာင္း ေၾကၿငာခဲ့၏။
 
ထိုသို ့ သခင္ေယရႈကို ယုဒလူတို ့ေရွ ့တြင္ထုတ္ၿပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အၾကီးတို ့သည္ လည္းေကာင္း၊ လုလင္တို ့သည္လည္းေကာင္း ေယရႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားပါဟု၊ ေၾကြးေၾကာ္ေၾကာင္း
ေတြ ့ရပါသည္။ ထိုယုဒလူတို ့သည္ သခင္ေယရႈ၏ ၿပသေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ၿမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ထိုသူတို ့၏ စိတ္ထဲတြင္ အလြန္မိုက္မဲေသာေၾကာင့္ အမွန္မၿမင္ၿခင္းသာၿဖစ္၏။ တခါတရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္တာ၌ သခင္ဘုရား၏ နိမိတ္ႅကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ၿမင္ရတတ္သည္။ သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္၊ အလြန္မိုက္မဲေသာ အေတြးအေခၚၿဖင့္ မိမိၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အလုံးစုံကို ပိုင္သအုပ္စိုးေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ၿဖစေတာ္မူေၾကာင္းကို ငါဟူေသာ အတၱစိတ္
ကဖုံးကြယ္ထား၏။ ထိုအရာက ယုဒလူမ်ဳိးေတြကဲ့သို ့ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ အသက္တာ၌ အမွန္ကိုမၿမင္ႏိုင္ၿခင္း
ၿဖစ္ပ္သည္။ ယုဒလူတို ့သည္ သခင္ေယရႈကို သူတို ့လိုခ်င္ေသာ ေလာကီရွင္ဘုရင္အၿဖစ္မွန္းထားခဲ့ရာမွ ၊
ထင္သလို မၿဖစ္လာတဲ့အခါ၊ ဘုရားသခင္ကိုလြန္ၾကဴး ေၿပာဆိုသူအၿဖစ္ စြပ္စြဲသတ္မွတ္ၿပီး၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ရိုက္ထားပါဟု ပိလတ္မင္းအား ေတာင္းဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား
အတြက္ အဓိက သတိထားရမည့္အခ်က္ၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္၊ အရာရာတိုင္းကို မိမိလိုခ်င့္သည့္
ပုံစံၿဖစ္ေအာင္ ဆြဲသြင္းတတ္ၾကသည္။  ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ ပုံစံမရေသာအခါ မေကာင္းဘူးၿဖစ္သြားတတ္သည္။ ယေန ့တြင္လည္း၊ တရားေဟာဆရာ၊ ဓမၼဆရာမ်ားကို မိမိတို ့လိုခ်င္သည့္ တရားမ်ဳိးကိုေဟာေၿပာေစ
ခ်င္ၾကသည္။ အၿပစ္ေဖာ္ၿပေသာ တရားေဟာၿခင္းမ်ဳိးကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။
 
ဓမၼဆရာမ်ားသည္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္၂တိ ၃း၁၇ ေဖာ္ၿပထားသည့္အတိုင္း မေပာာေၿပာရဲၾကေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္စဥ္ကာလတြင္ ဖာရိရွဲမ်ားႏွင့္ ယုဒလူမ်ဳိးတို ့ကို အၿပစ္ေဖာ္ၿပ၍ ဆုံးမခဲ့သည္
ကို မေမ့သင့္ပါ။
 
                                                                  ( ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။ )..