Thursday, 29 October 2015

သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ၿဖစ္လိုပါက..


 သင့္အိမ္ေထာင္ သာယာေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္....

                
                                
      ( ludi ထံမွ.. ကူး.ယူသည္။)

Wednesday, 8 July 2015

ေၿပာင္းလဲၿခင္း မရွိေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္

သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မ်ားစြာေသာက်မ္းပိုဓ္မ်ားအားၿဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ေၿပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း(သို ့)
မေၿပာင္းလဲေၾကာင္း(သို ့)တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထား၏။
 
ဆာလံ ၁၀၂ း ၂၆-၂၇
ထိုအရာတို႔သည္ ပ်က္စီး ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ အၿမဲတည္ေတာ္မူ၏။  ထိုအရာရွိသမွ်တို႔သည္ အဝတ္ကဲ့သို႔ ေဟာင္း ႏြမ္းျခင္းသို႔ေရာက္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဝတ္လံုကိုလဲသကဲ့သို႔လဲေတာ္မူသျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မမူပါ။
 
ဆာလံ ၃၃ း ၁၁
ထာဝရဘုရား၏ ျပဌာန္းေတာ္မူျခင္းသည္ ကာလအနႏၱႏွင့္ဆုိင္၍ စိတ္ႏွလံုးေတာ္၏ အႀကံ အစည္တို႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကလိမ့္မည္၊၊
 
မာလခိ ၃ း ၆
ငါသည္ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ ထုိေၾကာင့္ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔မေရာက္ၾက။
 
ရွင္ယာကုပ္ ၁ း ၁၇
 ထုိအဘသည္ ေရြ႔ေလ်ာ့ တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။
 
အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ မေၿပာင္းမလဲတည္ရွိေနၿခင္း၊ အေၾကာင္းအား
မ်ားစြာေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားအရ၊ ေၿပာဆိုစရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ဘု၇ားသခင္၏ သေဘာသဘာ၀အား ေၿပာင္းလဲေစရန္ဘယ္သူမွမြမ္းမံ၍မရ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္
ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ေၿပာင္းလဲ၍မရ။ ဘယ္လိုအေၿခေနမ်ဳိးေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း၊ ဘုရား
သခင္၏ သေဘာသဘာ၀အရ၊ သူသည္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမရွိ၊ ေၿပာင္းလဲ၍မရ။
 
ေတာလည္ရာက်မ္း ၂၃ း ၁၉
ဘုရားသခင္သည္ မုသာစကားကုိ ေျပာအံ့ေသာငွါ လူျဖစ္ေတာ္ မူသည္မဟုတ္။ ေနာင္တရအံ့ေသာငွါ လူသားျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ စကားေတာ္အတိုင္း မျပဳဘဲေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ဂတိထားေတာ္မူၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္မတည္ဘဲ ေနေတာ္ မူမည္ေလာ။
 
ဘုရားသခင္သည္၊ ဘယ္ေတာ့မွမုသာမေၿပာ။ (စိတ္မေၿပာင္း) ဘုရားသခင္သည္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္
တို ့ကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွမဖ်က္ေၾကာင္း၊ က်မ္းစာထဲက ေဖာ္ၿပထား၏။အေၾကာင္းမူကား ကတိေတာ္
မတည္ၿခင္းက ဘုရားဇာတိ မဟုတ္။ လူ ့ဇာတိေၾကာင့္သာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယေန ့လူသားမ်ား
မုသာ(လိမ္လည္)ေၿပာဆိုေနၿခင္းသည္ ဇာတိမကုန္ေသးေၾကာင္း ေတြ ့ရပါသည္။ သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္
တို ့အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္အုပ္စုိးမႈမ်ားလာေသာအခါ၊ မုသာေၿပာဆိုၿခင္း၊ သစၥာမရွိၿခင္း၊ ကတိမ
တည္ၿခင္းမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္
၏ အုပ္စုိးမႈမ်ားမ်ားရွိရန္လို၏။ 
     
                                                  ( ဆက္ရန္ )              SMT..

Tuesday, 7 July 2015

အလုပ္မရွိေသာ စာတန္..(ဟာသ သက္သက္ပါ )

အသင္းေတာ္ တစ္ခုမွ လူငယ္တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ေဘးနားသို ့
အမည္ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ ကပ္ပါလာသည္ကို သတိထားမိလိုက္ပါသည္။ လူငယ္သည္ သူစိမ္းကို
တခ်က္ၾကည့္ၿပီး စတင္မိတ္ဆက္သည့္ အေနၿဖင့္ ....

လူငယ္  ။  ။ ေနာင္ၾကီး နာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲ?
သူစိမ္း   ။  ။ စာတန္ လို ့ေခၚတယ္။
လူငယ္  ။  ။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ  ့ မိတ္ေဆြေဟာင္းၾကီးပဲ။
သူစိမ္း  ။   ။ ရန္သူ မဟုတ္ဘူးလား?
လူငယ္ ။   ။  ထာ၀ရဘုရားၿပီးရင္၊ ခင္ဗ်ား ကိုသူတို ့ေတြက ပါးစပ္ဖ်ားက မခ်ၾကဘူးေလ။

လူငယ္ ။  ။ စာတန္ ဆိုေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာေတြေၿပာသလို အလုပ္အရမ္းရႈပ္ေနမွာေပါ့ ?
သူစိမ္း ။  ။ မရႈပ္ပါဘူး။
လူငယ္ ။  ။ ဘာလို ့..?
သူစိမ္း ။   ။  ကၽြန္ေတာ္ စာတန္ ဆိုတဲ့ေကာင္ေတာင္ ပါစရာမလိုဘူး၊ ခရစ္ယာန္ေတြ သူ ့တို ့အခ်င္းခ်င္း
               ၿဖစ္ေနတာနဲ  ့၊ ၀င္ပါစရာမလိုေတာ့ဘူး။

လူငယ္ ။   ။ ...............? 

 
                                                                         SMT
                                

Thursday, 2 July 2015

ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

ေမးခြန္း: ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
။ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဤေမးခြန္းကို ေယာဟန္ ၃း၁-၂၁ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးႀကီးသည့္္အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဖာရိရွဲ၊ စိန္ဟဲဒရင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ (ယုဒလူတို႔တြင္အရာရွိ) နိေကာဒင္ထံ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ စကားေျပာခဲ့သည္။ ႏိုေကာဒင္သည္ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈထံလာခဲ့သည္။ နိေကာဒင္သည္ သခင္ေယရႈထံ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယရႈက နိေေကာဒင္အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။“ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္။ နိေကာဒင္ကလည္း အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေမြးျခင္းကို အဘယ္သို႔ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ အမိ၀မ္းထဲသို႔တဖန္၀င္၍ ေမြးျခင္းကိုခံႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ေယရႈကလည္း ေရႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မ၀င္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆို၏။ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ဒုတိယေမြးျခငး္ ကိုခံရမည္ဟု ငါေျပာသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမရွိႏွင့္ ……….“ (ေယာဟန္၃း၃-၇)

“ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း စကားစုသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ နိေကာဒင္သည္ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းခံရန္ေတာင့္တခဲ့သည္။ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေသာသူ၏ ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းသည္ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အေပၚတြင္ ထာ၀ရအသက္ေပးအပ္ ျခင္းအမႈျဖစ္ေသာဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ထာ၀ရအသက္ ေေပးအပ္ျခင္းအမႈျဖစ္သည္။ (၂ေကာ ၅း၁၇၊ တိတု ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ၁ေယာ၊ ၂း၂၉၊ ၃း၉၊ ၄း၇၊ ၅း၁-၄၊ ၁၈)။ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုရရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္ဟု ေယာဟန္ ၁း၁၂၊၁၃ထဲတြင္ ၫႊန္ျပထားသည္။

“လူတစ္ေယာက္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္သနည္း” ဟူေသာအေတြးအေခၚဆန္ သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုထြက္ေပၚလာပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဧဖက္ ၂း၁ ထဲတြင္ “ထိုဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိ ေသာသင္တုိ႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ“ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားထံ“အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ အသားေရပ်က္ၾကၿပီ”(ေရာမ၊၃း၂၃)ဟုတမန္ေတာ္ကဆိုထားပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ဲျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မည္သို႔ဒုတိယေမြးျခင္းခံရႏိုင္မည္နည္း။ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ထဲတြင္ ”ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကုိယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းကို ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ႀကြား၀ါစရာအခြင့္မရွိ။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရလွ်င္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ျခင္းအခြင့္ရရွိသည္။ ကားတိုင္ေတာ္ ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ေပးခဲ့ၿပီဟု ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း သည္၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ဒုတိယေမြးျခင္း ကိုဆိုလုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏……..” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇) (က))။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို အသက္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္လက္ခံ ကိုးစားျခင္းမ႐ွိလွ်င္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ စကားေျပာသည္ဟု မိတ္ေဆြသည္ ခံယူႏုိင္မည္ေလာ? မိတ္ေဆြသည္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္လိုအပ္သည္။ယေန႔မိတ္ေဆြသည္ ေနာင္တ ရ႐ွိရန္ ႏွင္႔အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရန္ဆုေတာင္းလိုသလား။ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသားတို႔မူကား လူမ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ဖြားေသာသား မဟုတ္။ ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ ဖြားေသာသားမဟုတ္။ လူအလိုအေလ်ာက္ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ဖြားေတာ္မူေသာသားျဖစ္သတည္း (ေယာဟန္ ၁း၁၂-၁၃)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလို၍ ဒုတိယေမြးျခင္းကို လိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏိုင္ သည္ကိုမွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာငး္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈကယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏ ကၽြႏု္ပ္သည္အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ့္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ဖြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!
                 gotquestions.org မွကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။

Monday, 8 June 2015

ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီလား?
ေမးခြန္း: ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီလား?

အေျဖ:
ထာ၀ရအသက္လမ္းကို သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာ၊၃း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးက ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထာ၀ရ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” (ေရာ၊ ၆း၂၃)

သို႔ေသာ္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္(၁ေပ၊၂း၂၂)၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္(ေယာ၊၁း၁,၁၄) သည္ လူ႔ဇာတိကိုခံယူၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ရန္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာ၊ ၅း၈)။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ (ေယာ၊ ၁၉း၃၁-၄၂)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံထိုက္ေသာအျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သူ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍(၁ေကာ၊၁၅း၁-၄) သူသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးစြာေသာ ဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကို တဖန္သြားေစေတာ္မူ၏။(၁ေပ၊၁း၃)။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မွ `ရုန္းထြက္ႏိုင္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လွည့္လာ၍ရပါသည္။ (တ၊၃း၁၉)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ သူသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ အေသခံသည္ဟု ယံုၾကည္ကိုးစားလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြခံရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ္သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာ၊ ၃း၁၆)။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာ၊ ၁၀း၉)။ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာ အမႈကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းသာလွ်င္ ေကာင္းရာသုခဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းသြယ္ျဖစ္သည္။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရအခြင့္မရွိ” (ဧ၊ ၂း၈၊၉)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဤ ဆုေတာင္းကိုရြတ္ဆိုျခင္းသည္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခားဆုေတာင္းျခင္းကို ျမြက္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္း မရရွိႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္မွကယ္တင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ “ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွား၍ ေသျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကိုခံထိုက္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္သိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါ၏္။ သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းအခြင့္ရခဲ့ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ ဒုစရိုက္ကို ေက်ာ္ခိုင္းၿပီး ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားျဖစ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ
GotQuestions.org မွကူးယူေဖာ္ၿပသည္။...