Tuesday, 31 January 2017

ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ အိမ္တိုင္ ခုႏွစ္တိုင္


ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ အိမ္တိုင္ ခုႏွစ္တိုင္


သုတၱံ ၉း၁
ဥာဏ္ပညာသည္ အိမ္တိုင္ခုနစ္တိုင္ကိုခုတ္၍၊ မိမိေနရာအိမ္ကို ေဆာက္ေလၿပီ။

သုတၱံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ၿပေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ အိမ္တိုင္ခုႏွစ္တိုင္ အေၾကာင္းကို၊
ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သေလာက္ အနည္းငယ္ေ၀ဌလိုပါသည္။ ဥာဏ္ပညာ၏ မူလ
အရင္းအၿမစ္ကို သုတၱံက်မ္း ၉း၁၀ တြင္ေတြ ့ရပါသည္။

သုတၱံ ၉း၁၀
ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ ပညာ၏ မူလျမစ္ျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားကို သိကြၽမ္းေသာ သေဘာသည္ ဥာဏ္ျဖစ္၏။

အေဆာက္အဦးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္၊ ေထာက္တိုင္မ်ားသည္ အေရးၾကီး
ပါသည္။ ေထာက္တိုင္မခိုင္ေသာ၊ အေဆာက္ဦးသည္ လွ်င္ၿမန္စြာ၊ ၿပိဳက်သြား
ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုေထာက္တိုင္မ်ားသည္၊ အေဆာက္အဦးတစ္ခု
အတြက္၊ မပါမၿဖစ္ေသာ အရာမ်ားၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့အသက္တာတြင္လည္း၊ စာတန္မာရ္နတ္၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ၊ မၿပိဳလဲ
မက်သြားေစရန္၊ သုတၱံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ၊ တိုင္ခုႏွစ္တိုင္ကို ယုံၾကည္
သူတိုင္း၊ မိမိရဲ ့အသက္တာ ေထာက္တိုင္မ်ားၿဖင့္ အသုံးၿပဳသင့္ပါသည္။

သုတၱံက်မ္း ၉း၁ တြင္၊ ေဖာ္ၿပထားေသာ အိမ္တိုင္ခုႏွစ္တိုင္ကို၊ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။

ရွင္ယာကုပ္ ၃း၁၇ တြင္
(၁) စစ္မွန္ၿခင္း
(၂) ၿငိမ္သက္ၿခင္း
(၃) ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ၿခင္း
(၄) စိတ္အားထက္သန္ၿခင္း
(၅) ကရာဏာနွင့္ ယွဥ္ေသာအသီးေကာင္း
(၆) မ်က္ႏွာလိုက္မႈကင္းၿခင္း
(၇) မာနေထာင္လႊားမႈကင္းၿခင္း

စသည္ၿဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ-
၂ေပ ၁း၅-၇ တြင္..
(၁) ယုံၾကည္ၿခင္း သီလ
(၂) ပညာ
(၃)ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းၿခင္း
(၄) သည္းခံၿခင္း
(၅) ဘုရား၀တ္၌ေမႊ ့ေလွ်ာ္ၿခင္း
(၆) ညီအစ္ကိုစုံမက္ၿခင္း
(၇) ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ

စသည္ၿဖင့္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။

အိမ္တိုင္ ခုႏွစ္တိုင္မွာ...

( ၁ ) ပထမ အိမ္တိုင္မွာ - ထာ၀ရဘုရားအား ေၾကာက္ရြံ ့ၿခင္း

သုတၱံ ၉း၁၀
ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ ပညာ၏ မူလျမစ္ျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားကို သိကြၽမ္းေသာ သေဘာသည္ ဥာဏ္ျဖစ္၏။

ထာ၀ရဘုရားအား ေၾကာက္ရႊံ ့ၿခင္းသည္၊ အၿပစ္ေပးမွာစိုးလို ့ ေၾကာက္ရႊံ ့ၿခင္း
မ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားေၾကာက္ရႊံ ့ၿခင္းမွာ- ေလးစားၾကည္ညဳိၿခင္း၊
အားကိုးၿခင္း၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖစ္ၿခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္လိုက္
ေလွ်ာက္ၿခင္း တို ့ၿဖစ္သည္။

( ၂ ) ဒုတိယ အိမ္တိုင္မွာ - အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိၿခင္း

သုတၱံ ၁၈း၁၅
သမၼာသတိရွိေသာသူ၏္ စိတ္နလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို သိုထားတတ္၏၊၊ ပညာရွိေသာ သူ၏ နားသည္လည္း ပညာစကား ကို ရွာတတ္၏

( ၃ ) တတိယ အိမ္တိုင္မွာ - အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ၿခင္း

သုတၱံ ၁၁း၁၄
အႀကံေပးႏုိင္ေသာ ဥာဏ္မရွိလွ်င္ ျပည္သားတို႔သည္ ရႈံးတတ္၏။ အႀကံေပးႏုိင္ေသာသူ အမ်ားရွိ လွ်င္မူကား၊ ေဘးလြတ္တတ္၏။

( ၄ ) စတုတၳ အိမ္တိုင္မွာ - သမၼာသတိရွိၿခင္း

သုတၱံ ၂၇း၁၂
သမၼာသတိရွိေသာ သူသည္ အမႈကို ေျမာ္ျမင္၍ ပုန္းေရွာင္လ်က္ ေနတတ္၏၊၊ ဥာဏ္တိမ္ေသာသူမူကား အစဥ္အတိုင္းသြား၍ အမႈႏွင့္ ေတြ႔တတ္၏၊

( ၅ ) ပဥၥမ အိမ္တိုင္မွာ - ဆုံးမေတာ္မူၿခင္းကို လက္ခံၿခင္း

သုတၱံ ၃း၁၁
ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရား ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို မမွတ္ဘဲမေနႏွင့္။ သင္၏ အျပစ္ကို စစ္ေဆး ေတာ္မူေသာအခါ စိတ္မပ်က္ေစႏွင့္။

( ၆ ) ဆဌမ အိမ္တိုင္မွာ - သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိၿခင္း

၂တိ ၂း၂၄
သခင္ဘုရား၏ ကြၽန္သည္ရန္မေတြ႔ရ။ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔အား ျဖည္းညွင္းစြာ
ၿပဳေသာသူ၊ သည္းခံႏုိင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။

( ၇ ) သတၱမ အိမ္တိုင္မွာ - မိႆဟရဖြဲ ့ႏိုင္ၿခင္း

ယာကုပ္ ၃း၁၇
အထက္မွ သက္ေရာက္ေသာပညာမူကား၊ ေရွ႔ဦးစြာစင္ၾကယ္၏။ ထုိမွတပါး၊ အသင့္အတင့္ေနတတ္၏။ ျဖည္းညွင္းေသာသေဘာ ရွိ၏။ ေသြးေဆာင္လြယ္၏။ ကရုဏာႏွင့္၎၊ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္၎ျပည့္စံု၏။ လ်စ္လ်ဴေသာစိတ္ရွိ၏။ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းစင္၏။

အထက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္ ခုႏွစ္ခ်က္ (သို ့) တိုင္ ခုႏွစ္တိုင္အားၿဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏အသက္တာအား 

တည္ေဆာက္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။ တိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္
ေအာက္ေၿခအၿမစ္-foundation လိုပါသည္။
ထိုတိုက္ၿမစ္ေပၚတြင္ ထိုတိုင္မ်ားကို
ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာအရ တိုက္ၿမစ္သည္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို
သခင္ေယရႈတိုက္ၿဖစ္မွ တပါး၊ အၿခားေသာ တိုက္ၿဖစ္အားၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ မတည္
ေဆာက္ႏိုင္ပါ။

၁ေကာ ၃း၁၁
အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္ တည္းဟူေသာ၊ ခ်လ်က္ရွိေသာတုိက္ျမစ္မွ တပါးအျခား ေသာတိုက္ ျမစ္ကိုအဘယ္သူမွ်မခ်ႏိုင္။

ထိုေၾကာင့္ ယေန ့မွစၿပီး၊ ထိုတိုင္ခုႏွစ္တိုက္ကို အသုံးၿပဳၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို ့အသက္
တာတြင္၊ စတင္တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္။ သခင္ေယရႈ ဆိုေသာတိုက္ၿမစ္ ခ်ထားၿပီး အထက္ပါ တိုင္ခုႏွစ္တိုင္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္(သို ့)
အသက္တာသည္ စာတန္မာရ္နတ္၏ မုန္တိုင္း၊ ဘယ္ေလာက္ပဲတိုက္တိုက္
ၾကံ ့ၾကံ ့ခံႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္လည္း၊ ထိုအိမ္ (သို ့) အသက္တာကို တည္ေဆာက္ႏိုက္ပါေစ။

ခ်စ္ၿခင္းမ်ားစြာၿဖင့္
Rev. Sai Myint Tun

Thursday, 29 October 2015

သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ၿဖစ္လိုပါက..


 သင့္အိမ္ေထာင္ သာယာေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္....

                
                                
      ( ludi ထံမွ.. ကူး.ယူသည္။)