Sunday, 2 November 2014

တစ္ပါးတည္းေသာ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံေသာရွင္ဘုရင္ ( ၂ )

ပိလတ္မင္းသည္ ယုဒလူတို ့စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ ေယရႈကိုရိုက္ၿပီး လြတ္မည္ဟု ရွင္လုကာ ၂၃း၁၆ အရသိရွိရပါတယ္။ ထို ့သို ့လြတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္မႈမရွိ၊ က်မ္းခ်က္မၿပည့္စုံေတာ့ပဲ၊ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား သည္လည္းလြဲမွားသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို ့ သခင္ေယရႈ လြတ္ေၿမာက္ခဲ့ရွိေသာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ လူသားတရပ္လုံး အၿပစ္ႏြံထဲမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈ လူသားေတြအတြက္ အေသခံမည္ဆိုၿခင္းကို၊ ႏွစ္ၿခင္းဆရာ ရွင္ေယာဟန္က ရွင္ေယာဟန္ ၁း၂၉ တြင္ ဤေလာက၏ အၿပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသူငယ္အၿဖစ္ ခိုင္းႏႈိင္း၍၊ ပေရာဖက္ၿပဳထားၿဖင့္လည္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
 
ထို ့ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ ပိလတ္မင္းထံသို ့ေရာက္၍၊ ရိုက္ႏွက္ၿပီး စစ္သားေတြသည္၊ ဆူးပင္ႏွင့္ရစ္ဦးရစ္(သရဖူ)ကို ေခါင္းေပၚတင္ခံရ၍ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကိုၿခဳံေစခဲ့ၾက၏။ ဤအမႈအရာကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္
ကမၻာဦးတြင္ လူသား အာဒံ အၿပစ္လုပ္ဆာင္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေၿမေပၚမွာ ေပါက္ခဲ့ေသာဆူးပင္မ်ားသည္
(ကမၻာ ၃း၁၈)သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ဆူးရစ္သရဖူ တင္ၿခင္းၿဖင့္ ၿငိမ္သက္ခဲ့ပါသည္။ ထို ့အၿပင္စစ္သားေတြသည္ ရွင္ဘုရင္ေတြ၀တ္ေသာ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကို၊ သခင္ေယရႈကို၀တ္ေစၿပီး၊ ယုဒလူတို ့၏ ဘုရင္မင္းၾကီး အၿဖစ္ေလွာင္ေၿပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို ့ ေလွာင္ေၿပာင္ခံရုံသာမက၊ ရိုက္ပုတ္ၾကပါေသးသည္။ထိုသို ့ သခင္ေယရႈ ခံခဲ့ရေသာ ရိုက္ႏွက္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အတြက္ၿဖစ္သည္ကို သိနားလည္သင့္၏။ ထို ့ေနာက္ ဆူးရစ္သရဖူေဆာင္းၿပီး၊ ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကိုၿခဳံထားကာ သခင္ေယရႈကို ယုဒလူမ်ဳိးတို ့၏ ေရွ ့သို ့ထုတ္ၿပၿပီး၊ ဤသူ၌ ဘယ္အၿပစ္မွ မေတြ ့ေၾကာင္း ေၾကၿငာခဲ့၏။
 
ထိုသို ့ သခင္ေယရႈကို ယုဒလူတို ့ေရွ ့တြင္ထုတ္ၿပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အၾကီးတို ့သည္ လည္းေကာင္း၊ လုလင္တို ့သည္လည္းေကာင္း ေယရႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားပါဟု၊ ေၾကြးေၾကာ္ေၾကာင္း
ေတြ ့ရပါသည္။ ထိုယုဒလူတို ့သည္ သခင္ေယရႈ၏ ၿပသေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ၿမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ထိုသူတို ့၏ စိတ္ထဲတြင္ အလြန္မိုက္မဲေသာေၾကာင့္ အမွန္မၿမင္ၿခင္းသာၿဖစ္၏။ တခါတရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္တာ၌ သခင္ဘုရား၏ နိမိတ္ႅကၡဏာမ်ားကို ေတြ ့ၿမင္ရတတ္သည္။ သို ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္၊ အလြန္မိုက္မဲေသာ အေတြးအေခၚၿဖင့္ မိမိၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ အလုံးစုံကို ပိုင္သအုပ္စိုးေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ၿဖစေတာ္မူေၾကာင္းကို ငါဟူေသာ အတၱစိတ္
ကဖုံးကြယ္ထား၏။ ထိုအရာက ယုဒလူမ်ဳိးေတြကဲ့သို ့ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ အသက္တာ၌ အမွန္ကိုမၿမင္ႏိုင္ၿခင္း
ၿဖစ္ပ္သည္။ ယုဒလူတို ့သည္ သခင္ေယရႈကို သူတို ့လိုခ်င္ေသာ ေလာကီရွင္ဘုရင္အၿဖစ္မွန္းထားခဲ့ရာမွ ၊
ထင္သလို မၿဖစ္လာတဲ့အခါ၊ ဘုရားသခင္ကိုလြန္ၾကဴး ေၿပာဆိုသူအၿဖစ္ စြပ္စြဲသတ္မွတ္ၿပီး၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ရိုက္ထားပါဟု ပိလတ္မင္းအား ေတာင္းဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား
အတြက္ အဓိက သတိထားရမည့္အခ်က္ၿဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္၊ အရာရာတိုင္းကို မိမိလိုခ်င့္သည့္
ပုံစံၿဖစ္ေအာင္ ဆြဲသြင္းတတ္ၾကသည္။  ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ ပုံစံမရေသာအခါ မေကာင္းဘူးၿဖစ္သြားတတ္သည္။ ယေန ့တြင္လည္း၊ တရားေဟာဆရာ၊ ဓမၼဆရာမ်ားကို မိမိတို ့လိုခ်င္သည့္ တရားမ်ဳိးကိုေဟာေၿပာေစ
ခ်င္ၾကသည္။ အၿပစ္ေဖာ္ၿပေသာ တရားေဟာၿခင္းမ်ဳိးကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။
 
ဓမၼဆရာမ်ားသည္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္၂တိ ၃း၁၇ ေဖာ္ၿပထားသည့္အတိုင္း မေပာာေၿပာရဲၾကေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္စဥ္ကာလတြင္ ဖာရိရွဲမ်ားႏွင့္ ယုဒလူမ်ဳိးတို ့ကို အၿပစ္ေဖာ္ၿပ၍ ဆုံးမခဲ့သည္
ကို မေမ့သင့္ပါ။
 
                                                                  ( ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။ )..
        

No comments:

Post a Comment

တစုံတခုေတာ့ ထားခဲ့ၾကပါေနာ္...